CGS CIMATTI - Oratorio don Bosco

Big Charlie


Visualizzazione contributi disponibili nella locale base di dati.


Kôji Yakusho

In campo cinematografico


Ha recitato (6) in:

         13 assassini [Jûsan-nin no shikaku, 2010] (Shinzaemon Shimada) dopp. da Paolo Marchese;
         Seta [Silk, 2007] (Hara Jubei) dopp. da Haruhiko 'Hal' Yamanouchi;
         Babel [2006] (Yasujiro);
         Memorie di una geisha [Memoirs of a Geisha, 2005] (Nobu) dopp. da Edoardo Siravo;
         Acqua tiepida sotto un ponte rosso [Akai hashi no shita no nurui mizu, 2001] (Yosuke Sasano) dopp. da Vittorio Guerrieri;
         L'anguilla [Unagi, 1997] (Takuro Yamashita).
13 assassini   Seta   Babel   Memorie di una geisha   Acqua tiepida sotto un ponte rosso   L  

Potete trovare informazioni aggiuntive riguardo Kôji Yakusho su:

     IMDb.

294


a cura di Webmaster